Doç. Dr. Zafer DOĞAN

Prof. Dr. Zafer DOĞAN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi
2000-2005, Malatya/Türkiye

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Doktoru Eğitimi
1993-2000, Malatya/Türkiye

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimasyon – Doç. Dr.
2010-2016, İstanbul/Türkiye

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi

Anestezi ve Reanimasyon – Yrd. Doç. Dr.
2007-2010, Kahramanmaraş/Türkiye

Adıyaman Devlet Hastanesi

Anestezi ve Reanimasyon – Uzman Hekim
2005-2007, Adıyaman/Türkiye

Rejyonel Anestezi
Ortopedik Anestezi
Resüsitasyon
Yoğun Bakım
Obstetrik Anestezi
Pediatrik Anestezi
Kardiyovasküler Anestezi
Toraks Cerrahisi Anestezisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
Yoğun Bakım Derneği
Rejyonal Anestezi Derneği
Göğüs Kalp Damar Cerrahi Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği

Durmus M, AK But, Z Dogan, A Yucel, MC Miman, MO Ozcan. Effect of dexmedetomidine on bleeding during tympanoplasty or septorhinoplasty. Eur J Anaesthesiol, 24, 447-453 (2007). DOI: 10.1017/S0265021506002122

Senoglu N, H Oksuz, N Ugur, Z Dogan, A Kahraman. Arytenoid dislocation related to an uneventful endotracheal intubation. Cases Journal, 1, 251 (2008). DOI: 10.1186/1757-1626- 1-251

Oksuz H, E Bulbuloglu, N Senoglu, H Ciralik, MF Yuzbasioglu, M Kilinc, Z Dogan, M Goksu, H Yildiz, OV Ozkan, Y Atli. Re-protective effects of pre- and post-laparoscopy conditioning, zinc, pentoxifylline, and N-acetylcysteine in an animal model of laparoscopy-induced ischemia-reperfusion injury of the kidney. Renal Failure, 31, 297-302 (2009). DOI: 10.1080/08860220902780044

Senoglu N, H Oksuz, Z Dogan, H Yildiz, A Kamaz, N Ugur. Effects of dexmedetomidine on respiratory mechanics during mechanical ventilation. J Anaesth Clin Pharmacol, 25, 273-276 (2009).

Dogan Z, MF Yuzbasioglu, EB Kurutas, H Yildiz, I Coskuner, N Senoglu, H Oksuz, E Bülbüloglu. Thiopental improves renal ischemia-reperfusion injury. Renal Failure, 32, 391-395 (2010). DOI: 10.3109/08860221003611752

Senoglu N, MF Yuzbasioglu, H Oksuz, H Yildiz, Z Dogan, E Bulbuloglu, M Goksu, G Gisi. Effects of epidural-and- general anesthesia combined versus general anesthesia alone on femoral venous flow during laparoscopic cholecystectomy. J Laparoendosc Adv Surg Tech A., 20, 219-223 (2010). DOI: 10.1089/lap.2009.0404

Dogan Z, A Yucel, N Senoglu, H Oksuz, H Yildiz, V Bakan, KU Ozkan. Volume comparison of caudal bupivacaine for ınguinal hernia repair in children. J Anaesth Clin Pharmacol, 26, 177-180 (2010).

Senoglu N, H Oksuz, Z Dogan, H Yildiz, H Demirkiran, H Ekerbicer. Sedation during noninvasive mechanical ventilation with dexmedetomidine or midazolam: A Randomized, Double-Blind, Prospective Study. Curr Ther Res Clin Exp, 71, 141-153 (2010). DOI: 10.1016/j.curtheres.2010.06.003

Dogan Z, N Senoglu, H Yildiz, I Coskuner, N Ugur, E Biter, H Oksuz. Comparison of enflurane and propofol in electroconvulsive therapy, a randomised crossover open preliminary study of seizure duration and anaesthetic recovery. Rev Bras Anestesiol, 61, 582-90 (2011). DOI: 10.1016/S0034-7094(11)70069- 1

Bakan M, Z Dogan, A Esen. Practical use of remifentanil for pediatric patients. Paediatr Anaesth, 21, 1074-5 (2011). DOI: 10.1111/j.1460-9592.2011.03622.x.

Bulbuloglu E, H Yildiz, N Senoglu, I Coskuner, MF Yuzbasioglu, M Kilinc, Z Dogan, C Deniz, H Oksuz, B Kantarçeken, Y Atli. Protective effects of zinc, pentoxifylline, and N-acetylcysteine in an animal model of laparoscopy-induced ischemia/reperfusion injury of the small intestine. J Laparoendosc Adv Surg Tech A, 21, 947-51 (2011). DOI:10.1089/lap.2011.0194.

Bakan M, G Basaranoglu, U Topuz, Z Dogan. What would you do if you do not have a pediatric self-inflating bag? Minerva Anestesiol, 78, 392-3 (2012).

Tepeler A, A Armagan, Z Dogan, M Yilmaz, MS Silay. Re: The efficacy and safety of ureteroscopy for ureteral calculi in pregnancy: our experience in 32 patients. Urol Res, 40, 615 (2012). DOI: 10.1007/s00240-012- 0458-2

Yildiz H, I Coskuner, E Bulbuloglu, E Silay, EB Kurutas, Z Dogan, B Kantarceken, H Oksuz, N Senoglu, MF Yuzbasioglu, A Cetinkaya, H Ciralik. The protective effects of ketamine and propofol in obstructive jaundice: an experimental study. Bratisl Lek Listy, 113, 139-44 (2012). DOI: 10.4149/BLL_2012_034

Dogan Z, M Bakan, K Idin, Α Esen, FB Uslu, E Ozturk. Total Spinal Block after Lumbar Plexus Block. Rev Bras Anestesiol, 64, 121-3 (2014). DOI: 10.1016/j.bjane.2013.03.002

Dogan Z, H Yildiz, I Coskuner, M Uzel, M Garipardic. Anesthesia for a Patient with Fanconi Anemia for Developmental Dislocation of the Hip: a case report. Braz J Anesthesiol. 64, 201-4 (2014). DOI: 10.1016/j.bjane.2012.12.006

Dogan Z, H Yildiz, A Akcay, I Coskuner, DC Arikan, E Silay, IH Akbudak, H Kaya, H Oksuz. The Effect of Intraspinal Bupivacaine versus Levobupivacaine on the QTc Intervals during Caesarean Section: A Randomized, Double-blind, Prospective Study. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 114, 248–53, (2014). DOI: 10.1111/bcpt.12146

But AK, E Öztürk, N Gülhaş, M Durmuş, Z Doğan, MÖ Ersoy. Elektif sezaryenlerde intratekal bupivakaine ilave edilen fentanil ve morfinin efedrin gereksinimine ve fetusa etkisi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12, 5-9 (2005).

Durmuş M, AK But, TB Erdem, Z Doğan, MÖ Ersoy. Deksmedetomidinin sevofluran minimum alveolar anestezik konsantrasyonlarına etkisi. Türk Anest Rean Der Dergisi, 33, 43-47 (2005).

Gülhaş N, S Demirbilek, E Öztürk, AK But, Z Doğan, MÖ Ersoy. Sezaryenlerde fetal cinsiyetin lokal anestezik ihtiyacına etkisi. Türk Anest Rean Der Dergisi, 33, 395-399 (2005).

Çiçek M, E Gedik, Z Doğan, N Gülhaş, MÖ Ersoy. Septik şok ve akut böbrek yetmezliği tedavisinde eş zamanlı devamlı veno-venöz hemodiyafiltrasyon ve aktive protein C kullanımı. Olgu sunumu. Anestezi Dergisi, 14, 116-119 (2006).

Çiçek M, E Gedik, N Gülhaş, Z Doğan, MÖ Ersoy. Elektif cerrahi olgularda malnutrisyon sıklığı. Türk Anest Rean Der Dergisi, 34, 177-182 (2006).

Öztürk E, AK But, N Gülhaş, Z Begeç, Z Doğan, E Yapıcı, MÖ Ersoy. Sezaryenlerde bupivakain ve ropivakainin hemodinami üzerine etkileri. Türk Anest Rean Der Dergisi, 34, 355-360 (2006).

Öksüz H, Z Doğan, N Şenoğlu, E Okur. Septorinoplasti sonrası postobstriktif pulmoner ödem. Olgu sunumu. KSÜ Tıp Fak Derg, 3, 55-58 (2006).

Çiçek M, E Gedik, N Gülhaş, Z Doğan, MÖ Ersoy. Hastanede yatan elektif cerrahi olgularda malnutrisyonun subjektif global değerlendirme ile saptanması. Türk Anest Rean Der Dergisi, 35, 51-56 (2007).

Doğan Z, N Keleşyılmaz. Myelomeningosel operasyonu geçirmiş bir hastada kaudal anestezi uygulaması. Olgu sunumu. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14, 271-273 (2007).

Kaya S, H Öksüz, N Şenoğlu, Z Doğan, H Yıldız. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde nozokomiyal infeksiyonların surveyansı. EAJM, 39, 103-108 (2007).

Doğan Z. Preoperatif medikasyon. KSÜ Tıp Fak Derg, 2007(4), 74-81 (2007).

Şenoğlu N, H Öksüz, N Uğur, H Türüt, Z Doğan. Total larinjektomili bir hastada tek akciğer ventilasyonu. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg, 14, 104-106 (2008).

Öksüz H, N Şenoğlu, G İspir, Z Doğan, F Karaaslan. Hızlı ve mortal seyreden bir nöroleptik malign sendrom olgusu. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim, 6, 52-55 (2008).

Şenoğlu N, H Öksüz, Z Doğan, N Uğur. Işıklı stile ile entübasyon; Vaka sunumu eşliğinde literatür taraması. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim, 6, 142-149 (2008).

Bülbüloğlu E, MF Yüzbaşıoğlu, M Göksu, H Yıldız, M Özkaya, Z Doğan, ME Pircanoğlu. Adrenalektomi deneyimlerimiz. KSÜ Tıp Fak Derg, 2009(1), 6-9 (2009).

Öksüz H, N Şenoğlu, Z Doğan. Tonsillektomi sonrası erken post-operatif ağrının önlenmesinde fentanil ve ketamin etkinliğinin karşılaştırılması. Erciyes Tip Dergisi (Erciyes Medical Journal), 31, 27-30 (2009).

Eroğlu A, H Öksüz, N Şenoğlu, Z Doğan, H Yıldız. Subanestezik dozda uygulanan ketaminin desfluran, sevofluran ve propofol anestezisinde perioperatif hemodinami, postoperatif derlenme ve kognitif fonksiyon üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim, 7, 60-66 (2009).

Öksüz H, Z Doğan, FÖ Orhan. Yüksek enerji düzeyi gereken elektrokonvülzif tedavilerde anestezik seçimin önemi olgu sunumu eşliğinde etomidat kullanımı. Erciyes Tip Dergisi (Erciyes Medical Journal), 31, 276-281 (2009).

Bakan V, Z Doğan, Ş Öztürk. İnguinal blok sonrası gelişen femoral sinir bloğu: İki Olgu Sunumu. Çocuk Cerrahisi Dergisi (Pediatrik Cerrahisi Dergisi), 23, 94-96 (2009).

Yıldız H, Z Doğan, N Şenoğlu, H Öksüz, A Özer, G Gişi. Yoğun bakım ünitemizde 2004-2009 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük değerlendirilmesi. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 7, 161-165 (2009).

Yıldız H, N Şenoğlu, H Öksüz, Z Doğan, N Uğur. Gebede spontan akciğer kist hidatik rüptürüne bağlı anaflaksi. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim, 8, 55-59 (2010).

Öksüz H, N Şenoğlu, H Yıldız, Z Doğan. Perkütan dilatasyonal trakeostomi uygulamalarında fiberoptik bronkoskop ile ışıklı stilenin karşılaştırılması. Türk Anest Rean Der Dergisi, 38, 113-121 (2010).

Yıldız H, Z Doğan, N Şenoğlu, H Öksüz, M Üzel, AM Kalender, H Demirkıran. Klippel-Trenaunay Sendromlu Hastada Anestezik Yaklaşım. Türk Anest Rean Der Dergisi, 39, 38-42 (2011).

Doğan Z, H Yıldız, DC Arıkan, A Özer, N Şenoğlu, İ Coşkuner, G İspir, H Öksüz. Retrospective analysis of obstetric cases admitted to intensive care unit of a new university hospital between 2003 and 2009. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim, 9, 107-13 (2011).

Doğan Z, H Yıldız, İ Çoşkuner, E Silay, G İspir, H Öksüz. Elektif Sezaryene Yönelik Spinal Anestezide BOS Hacminin Korunmasının Hemodinamik Etkileri. Anestezi Dergisi, 20, 141-146 (2012).

Yazmış Olduğu Kitap Bölümleri:

Anestezi Teknikerleri için Anestezi Kitabı. Editör: Ziya Salihoğlu. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2014.

Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Anesteziyoloji. Editör: Ziya Salihoğlu. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2015.

Çevirisini Yaptığı Kitap Bölümleri:

Anestezide komplikasyonlar. John L Atlee. Editör: Müslüm Çiçek, Mustafa Kemal Bayar. Adana Nobel Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama Ltd. Şti. Adana 2012.

Ulusal ve Uluslar Arası Kongrelerde Yaptığı Poster Sunumları Esen A, Z Doğan, G Başaranoğlu, K İdin, E Öztürk. Does sugammadex reduce unplanned admission to intensive care unit. 18. International intensive care symposium, 29-30 April 2011. p-3.

Demirkıran H, N Şenoğlu, H Öksüz, Z Doğan, F Yüzbaşıoğlu, E Bülbüloğlu, F Tolun, M Aral, H Çıralık, M Göksu. The effects of different doses of ketamine on the renal ischemia and referfusion injury in the rats. 18. International intensive care symposium, 29-30 April 2011. p-54.

Kutlucan M, H Öksüz, N Şenoğlu, F Yüzbaşıoğlu, Z Doğan, H Çıralık, M Kılınç, M Aral, M Göksu, H Demirkıran. Effects of different doses of ketamine on the intestinal ischemia and reperfusion injury in the rats. 18. International intensive care symposium, 29-30 April 2011. p-54.

Çiçek M, E Gedik, N Gülhaş, Z Doğan, MÖ Ersoy. Preanestezik Vizit Sonrası Subjektif Global Değerlerdirme ile Malnutrisyon Sıklığının Belirlenmesi. 39. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 23-27 Kasım 2005, Antalya. S 43.

Şenoğlu N, H Öksüz, N Uğur, Z Doğan. Mekanik ventilasyon sırasında dexmedetomidinin solunum mekaniklerine olan etkisi. 42. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 29 Ekim-1 Kasım 2008, Antalya. S 13.

Şenoglu N, MF Yüzbaşıoğlu, H Öksüz, H Yıldız, Z Doğan, G Gişi, M Göksu. Laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarında kombine epirural analjezi-genel anestezinin femoral venöz akıma olan etkileri. 43. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya. S 120.

Şenoglu N, H Öksüz, Z Doğan, H Yıldız, H Demirkıran, H Ekerbiçer. Noninvaziv mekanik ventilasyonda sedasyon amaçlı kullanılan deksmedetomidin ile midazolamın karşılaştırılması. 43. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya. S 133.

Doğan Z, H Öksüz, M Uzel, M Garipardıç, H Yıldız, N Şenoğlu, İ Çoskuner. Gelişimsel kalça çıkığı nedeniyle opere edilecek fankoni anemili bir hastanın anestezisi. 43. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya. S 163.

Yıldız H, Z Doğan, N Şenoğlu, H Öksüz, İ Çoşkuner. Klippel-Trenaunay sendromlu hastada anestezik yaklaşım. 43. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya. S 174.

Şenoğlu N, Z Doğan, H Öksüz, H Yıldız, D Tuncel, N Uğur, Z Yılmaz. Gullian-Barre sendromlu bir hastada deksmedetomidin ile sedasyon. 43. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya. S 248.

Doğan Z, A Yücel, N Senoğlu, H Öksüz, H Yıldız, V Bakan, KU Özkan. Çocuklarda inguinal herni operasyonu sırasında oluşan herni kesesi çekilme reaksiyonu açısından kaudal bupivakainin farklı dozlarının karşılaştırılması. 43. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya. S 310.

Doğan Z, E Öztürk, H Öksüz, A Çoşkun, H Yıldız, N Şenoğlu, İ Çoşkuner, G İspir, Ö Ercan. Sezaryen sırasında hastanın bacaklarını pasif olarak kaldırılmasının etkileri. 43. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya. S 322.

Demirkıran H, Z Doğan, H Yıldız, İ Coşkuner, E Eroğlu, E Bülbüloğlu, B Altınoluk, İ Silay, H Öksüz, A Mete. İnferior vena kavada trombüs uzanımı göbteren böbrek hücreli kanser olgusunda anestezi uygulaması. 17. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, 13-17 Nisan 2011, Antakya. S 41-42.

İnan B, C Aydın, ME Teker, Z Doğan, H Başel, R Zeybek. Karotis cisim tümör cerrahisinde embolizasyon şart mıdır? 15. Vasküler Cerrahi Kongresi, 27-30 Ekim 2011, Antalya. S 7.

İnan B, C Aydın, ME Teker, Ü Aydın, Z Doğan, R Zeybek. Subkalvian arter cerrahi tecrübelerimiz. 15. Vasküler Cerrahi Kongresi, 27-30 Ekim 2011, Antalya. S 19.

Yıldız H, E Silay, E bülbüloğlu, İ Coşkuner EB Kurutaş, Z Doğan, B Kantarçeken, H Öksüz, N Şenoğlu, MF Yüzbaşıoğlu. Koledok bağlanarak obstrüktif oksidatif stres oluşturulan ratlarda ketamin, propofol, tiyopental ve fentanilin etkilerinin karşılaştırılması. 45. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya. S 118.

Bakan M, Z Doğan, A Esen, K Karaaslan, E Öztürk. Pediatrik adeno-tonsillektomilerde propofol-remifentanil karışımı ile kürarsız anestezi deneyimlerimiz. 45. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya. S 299.

Öztürk E, E Koca, A Yücel, Z Doğan. Acil perkütan trakeotomi deneyimi. 45. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya. S 301.

Bakan M, K İdin, Z Doğan, K Karaaslan, E Öztürk. Pena-Shokeir sendromlu pediatrik hastada anestezi yönetimi. 45. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 26-30 Ekim 2011,

Antalya. S 314.